Sopimusjärjestelmä

Työehtosopimusten solmiminen

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitolla on monta hyvää työehtosopimusta. Työehtosopimuksin on sovittu mm. palkkaukseen, työaikaan, erilaisiin työaikakorvauksiin ja luottamushenkilöstön oikeuksiin liittyvistä asioista. Sopimuksen osapuolina ovat työntekijä- ja työnantajaliitto. TEAMilla on myös joitain yrityskohtaisia sopimuksia, jolloin yhtenä sopijapuolena on yritys.

Työntekijät ja työnantajat ovat järjestäytyneet TEAMin sopimusaloilla melko hyvin. Suurin osa työehtosopimuksistamme on yleissitovia, eli myös järjestäytymättömien yritysten tulee noudattaa niitä työntekijöihinsä. Muutama työehtosopimuksistamme on ns. normaalisitova, mikä tarkoittaa sitä, että vain työnantajaliittoon kuuluvat yritykset ovat velvollisia noudattamaan työehtosopimusta. Joissain tilanteissa työehtosopimuksen noudattamisesta on sovittu työsopimuksessa, ja sekin sitoo työnantajaa, vaikkei tämä olisikaan järjestäytynyt työnantajaliittoon.

Viimeaikaiset työehtosopimusneuvottelut on käyty liittokohtaisesti, lukuunottamatta vuoden 2011 aikana tehtyä ns. raamisopimusta. Aiemmat tulopoliittiset kokonaisratkaisut (TUPO) ja keskitetyt kolmikantaratkaisut on työnantajapuolella koettu hankaliksi. Tämä on muuttanut työmarkkinajärjestöjen mahdollisuutta vaikuttaa työehtosopimuksia laajemmin työntekijöiden verotukseen, ostovoimaan, sosiaalipoliittisin etuuksiin yms. Kolmikantayhteistyö maan hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen välillä toimii kuitenkin monissa asioissa. 

TEAM-liitto on  myös  SAK:n kautta osallisena vaikuttamassa työelämään ja sosiaalipolitiikkaan liittyvään lainsäädäntöön kannanotoin ja osallistumalla erilaisiin valmistelutyöryhmiin. Tämä työ on tärkeää: liittojen edustajat tuntevat työntekijöiden arjen, pätkätyöntekijöiden ongelmat ja työelämän muutostarpeet työntekijän näkökulmasta.

Eri sopimusten
sopijaosapuolet

  • Tulopoliittisessa kokonaisratkaisussa (TUPO) kuten ns. raamisopimuksissakin sopijaosapuolina ovat palkansaajien ja työnantajien keskusjärjestöt sekä valtiovalta, hallitus.

  • Keskitetyt ja yleiset sopimukset solmitaan palkansaajien ja työnantajien keskusjärjestöjen välillä.

  • Työehtosopimukset solmitaan työntekijä- ja työnantajaliiton välillä. TEAM-liiton sopijaosapuolet eli työnantajaliitot.

  • Paikallisia ja työehtosopimuksen kaltaisia sopimuksia yrityksissä voivat solmia luottamusmies, ammattiosasto ja työntekijät.

  • Työsopimus solmitaan työntekijän ja yrityksen välillä.